Flip book element

[L3] Nhang Sạch Ít Khói HƯƠNG THẢO MỘC

46,00056,000

Phân loại: Nhang có tăm 23cm
Số lượng: ~100 nén
Thời gian cháy: ~35 phút
Độ lan toả hương:
– Hương nồng nàng: ~80m²
– Hương thoang thoảng: ~150m²
HOTLINE: 093 118 7704
Đọc tiếp

[L2] Nhang Sạch Ít Khói TRẦM HƯƠNG

69,00079,000

Phân loại: Nhang có tăm
Số lượng: ~100 nén
Thời gian cháy: 35~45 phút
Độ lan toả hương:
– Hương nồng nàng: ~80m²
– Hương thoang thoảng: ~150m²
HOTLINE: 093 118 7704
Đọc tiếp

[L2] Nhang Sạch Ít Khói HƯƠNG GỖ TÙNG

60,00070,000

Phân loại: Nhang có tăm
Số lượng: ~100 nén
Thời gian cháy: 35~45 phút
Độ lan toả hương:
– Hương nồng nàng: ~80m²
– Hương thoang thoảng: ~150m²
HOTLINE: 093 118 7704
Đọc tiếp

[L2] Nhang Sạch Ít Khói HƯƠNG QUẾ

63,00073,000

Phân loại: Nhang có tăm
Số lượng: ~100 nén
Thời gian cháy: 35~45 phút
Độ lan toả hương:
– Hương nồng nàng: ~80m²
– Hương thoang thoảng: ~150m²
HOTLINE: 093 118 7704
Đọc tiếp

[L2] Nhang Sạch Ít Khói HƯƠNG THẢO MỘC

66,00076,000

Phân loại: Nhang có tăm
Số lượng: ~100 nén
Thời gian cháy: 35~45 phút
Độ lan toả hương:
– Hương nồng nàng: ~80m²
– Hương thoang thoảng: ~150m²
HOTLINE: 093 118 7704
Đọc tiếp

[L3] Nhang Sạch Ít Khói TRẦM HƯƠNG

49,00059,000

Phân loại: Nhang có tăm
Số lượng: 100 nén
Thời gian cháy: 35~45 phút
Độ lan toả hương:
– Hương nồng nàng: ~80m²
– Hương thoang thoảng: ~150m²
HOTLINE: 093 118 7704
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.