Flip book element

[LOẠI 3] Nhang Sạch Ít Khói HƯƠNG THẢO MỘC

55,000

Phân loại: Nhang có tăm 23cm
Số lượng: ~100 nén
Thời gian cháy: ~45 phút
Độ lan toả hương:
– Hương nồng nàng: ~10m²
– Hương thoang thoảng: ~20m²
HOTLINE: 093 118 7704
Đọc tiếp

Nhang Sạch Ít Khói Phúc Lộc – TRẦM HƯƠNG

89,000

Phân loại: Nhang có tăm 32cm
Số lượng: ~80 nén
Thời gian cháy: ~60 phút
Độ lan toả hương:
– Hương nồng nàng: ~15m²
– Hương thoang thoảng: ~30m²
HOTLINE: 093 118 7704
Đọc tiếp

Nhang Sạch Ít Khói Phúc Lộc – THẢO MỘC

78,000

Phân loại: Nhang có tăm 32cm
Số lượng: ~80 nén
Thời gian cháy: ~60 phút
Độ lan toả hương:
– Hương nồng nàng: ~15m²
– Hương thoang thoảng: ~30m²
HOTLINE: 093 118 7704
Đọc tiếp

Nhang Sạch Ít Khói Phúc Lộc – HƯƠNG QUẾ

73,000

Phân loại: Nhang có tăm 32cm
Số lượng: ~80 nén
Thời gian cháy: ~60 phút
Độ lan toả hương:
– Hương nồng nàng: ~15m²
– Hương thoang thoảng: ~30m²
HOTLINE: 093 118 7704
Đọc tiếp

Nhang Sạch Ít Khói Phúc Lộc – HƯƠNG GỖ TÙNG

70,000

Phân loại: Nhang có tăm 32cm
Số lượng: ~80 nén
Thời gian cháy: ~60 phút
Độ lan toả hương:
– Hương nồng nàng: ~15m²
– Hương thoang thoảng: ~30m²
HOTLINE: 093 118 7704
Đọc tiếp

Nhang Sạch Ít Khói Phúc Lộc – HƯƠNG GỖ TÙNG

61,000

Phân loại: Nhang có tăm 23cm
Số lượng: ~80 nén
Thời gian cháy: ~45 phút
Độ lan toả hương:
– Hương nồng nàng: ~10m²
– Hương thoang thoảng: ~20m²
HOTLINE: 093 118 7704
Đọc tiếp

Nhang Sạch Ít Khói Phúc Lộc – HƯƠNG QUẾ

63,000

Phân loại: Nhang có tăm 23cm
Số lượng: ~80 nén
Thời gian cháy: ~45 phút
Độ lan toả hương:
– Hương nồng nàng: ~10m²
– Hương thoang thoảng: ~20m²
HOTLINE: 093 118 7704
Đọc tiếp

Nhang Sạch Ít Khói Phúc Lộc – THẢO MỘC

66,000

Phân loại: Nhang có tăm 23cm
Số lượng: ~80 nén
Thời gian cháy: ~45 phút
Độ lan toả hương:
– Hương nồng nàng: ~10m²
– Hương thoang thoảng: ~20m²
HOTLINE: 093 118 7704
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.